Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Οικολογικά Δίκτυα


Σαν οικολογικό δίκτυο νοείται ένα σύστημα διασυνδεδεμένων οικοτόπων που απαιτούν την προστασία και την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ζωικών και φυτικών ειδών. Δημιουργία οικολογικού δικτύου σημαίνει την δημιουργία ή την ενίσχυση των συστημάτων διασύνδεσης μεμονωμένων φυσικών περιοχών σημαντικού ενδιαφέροντος με στόχο την εξάλειψη του κατακερματισμού και των αρνητικών του επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα.

Τέσσερα είναι τα στοιχεία που συγκροτούν ένα οικολογικό δίκτυο:
1. Κεντρικές περιοχές (core areas): φυσικές περιοχές σημαντικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται ή δύνανται να προστατευθούν (πάρκα, περιοχές natura, ζώνες ειδικής προστασίας κ.λ.π.)
2. Ζώνες προστασίας (buffer zones): ζώνες γύρω από τις κεντρικές περιοχές προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέχεια των οικοτόπων.
3. Οικολογικοί διάδρομοι (corridor): περιοχές γραμμικής και συνεχούς δομής, διαφόρων μορφών και τύπων, που διασύνδεουν τις φυσικές περιοχές σημαντικού ενδιαφέροντος - κεντρικές περιοχές. Συνιστούν το βασικό στοιχείο των οικολογικών δικτύων καθόσον επιτρέπουν τις μετακινήσεις των έμβιων, απαραίτητες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
4. Διάσπαρτες περιοχές (stepping zones): περιοχές περιορισμένης έκτασης αλλά στρατηγικής θέσης για την παραμονή των ειδών σε μετακίνηση ή για την διατήρηση ειδικών μικρο-περιβαλλόντων στο πλαίσιο κρίσιμων οικοτόπων (μικρές λίμνες σε γεωργικές περιοχές κ.λ.π.)

Το οικολογικό δίκτυο αποτελεί μεν αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά προσφέρεται και για την ικανοποίηση των ψυχαγωγικών και πολιτισμικών αναγκών της τοπικότητας. Η βελτίωση του τοπίου και η συγκρότηση του σε σύστημα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την δημιουργία διαδρομών ελάχιστης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (μονοπάτια πεζοπορίας, ποδηλατοδρόμοι κ.λ.π.) με στόχο την γνώση του χώρου και την απόλαυση του τοπίου και των φυσικών του πόρων.